Vedtekter for Gjøvik spelmannslag

VEDTEKTER FOR GJØVIK SPELMANSSLAG

§1  FORMÅL

Laget har som formål å dyrke og ta vare på tradisjoner i tilknytning til norsk folkemusikk, med særlig vekt på de eldste formene i den lokale tradisjonen.

§2 TILKNYTNING

Laget skal være medlem av FolkOrg.

§3 ADMINISTRASJON

Laget skal ledes av et styre på fem hvorav lagleder er administrativ leder. Styret er ansvarlig for gjennomføringen av de oppgaver og det arbeidsprogram årsmøtet gjør vedtak om. Styret kan sjøl ta opp saker som fremmer lagsformålet og utarbeide retningslinjer for virksomheten innen laget når det er behov for det.

§4 ÅRSMØTET

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og holdes hvert år på førjulsvinteren. Årsmøtet behandler årsmelding og regnskap, velger styre og valgkomite, fastsetter årskontingent, oppnevner revisor og behandler innkomne saker.

Forslag til årsmøtesaker skal styret ha mottatt minst to uker på forhånd. Medlemmene skal ha melding om årsmøtet minst ei uke før denne fristen og få sakliste seinest ei uke før møtet.

Stemmerett på årsmøtet har de medlemmer som har betalt årskontingent. Saker som ikke gjelder oppløsning eller vedtektsendring blir avgjort med vanlig flertall. Står stemmetallet likt ved avstemming, avgjør lagleders stemme utfallet. Alle valg skjer skriftlig dersom noen krever det.

Lagleder velges ved særskilt valg for ett år om gangen. De andre i styret velges for to år, og slik at to fra styret står på valg hvert år. I tillegg velges et varamedlem for ett år og en valgkomite på tre medlemmer for ett år.

Tillitsvervene skal så langt mulig fordeles slik at styret får en sammensetning som er representativ for virksomheten i ulike deler av laget.

§5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Slikt møte skal avholdes dersom styret vedtar det, eller minst halvparten av medlemmene krever det.

§6 STRYKING AV MEDLEMMER

Styret kan stryke medlemmer som arbeider mot formålsparagrafen eller på annen måte skader laget. Styrevedtak om stryking kan ankes inn for årsmøtet.

§7 OPPLØSNING

Laget kan bare oppløses av årsmøtet med minst ¾ flertall og ikke dersom minst fem medlemmer går imot det. Dersom laget blir oppløst eller nedlagt, skal lagets midler settes fast som urørlig fond styrt av Mjøsmuseet. Blir ikke virksomheten gjenopptatt på samme grunnlag innen ti år, skal forvaltningsretten tilfalle samme instans. Midlene skal kun benyttes til tiltak for tradisjonsmusikk innenfor Mjøsmuseets ansvarsområde.

§8 VEDTEKTSENDRING

Disse vedtektene kan bare forandres av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte med minst 2/3 flertall.

Vedtatt på årsmøtet på Hunn 24.11.1990 og revidert på årsmøtet 2001 og 2015.